Zorg

In Noordwest-Utrecht staat de patiënt centraal met persoonsgerichte zorg als leidraad.

Home > Zorg

HOE WIJ HELPEN

In Noordwest-Utrecht staat de patiënt centraal met persoonsgerichte zorg als leidraad. Zelfredzaamheid en eigen regie vormen onze basisprincipes. We zien de patiënt als geheel, met aandacht voor meer dan alleen de aandoening of het medisch domein. Persoonsgerichte zorg betekent dat we ons richten op de individuele behoeften en voorkeuren van de patiënt, binnen de grenzen van wat mogelijk is. Dit bevordert de betrokkenheid van patiënten en biedt hun meer keuzemogelijkheden in hun zorgproces, waardoor zorg op maat ontstaat.

Onze dienstverlening bestaat uit gecontracteerde zorg, netwerkzorg en projecten in Noordwest-Utrecht.

Gecontracteerde zorg

We bieden integrale, persoonsgerichte zorg voor kwetsbare doelgroepen die een grote druk op de eerstelijnszorg vormen:

Multidisciplinaire samenwerking van zorgverleners in zorg & sociaal domein staat hierbij centraal.

Netwerkzorg

Voor specifieke zorgvragen die veel voorkomen, spelen wij in op de gewenste passende zorg door te sturen op meer samenhang. Dit doen we voor:

Project positieve gezondheid

Vanuit verschillende aanpakken krijgen patiënten en zorgverleners training voor meer zelfregie en aandacht voor de behoeften van de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn:

Samen met netwerkpartners in de wijk en het sociaal domein stimuleren we passende verwijsmogelijkheden voor meer participatie, zingeving en veerkracht.