Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van deze incidenten en de transmurale zorg in onze regio te verbeteren willen we deze incidenten registreren.

Hoe meld je een Transmuraal Incident (TIM)?

Huisartsen uit onze regio kunnen vanaf nu transmurale incidenten melden via een digitaal platform (TIM) dat wordt aangeboden door Trijn. Klik hier voor het meldformulier en hier voor meer informatie vanuit Trijn.

Let op: voordat je een melding doet (en patiëntgegevens deelt) via het TIM platform moet er een verwerkersovereenkomst zijn afgesloten met de leverancier. Iedere praktijk heeft op 11 oktober 2023 een verwerkersovereenkomst met Infoland ontvangen. Zorg dat deze door de praktijkmanager/houder is getekend en een gescand exemplaar is gemaild naar: directie@regiozorgnu.nl.

Wat gebeurt er na de melding?

De kwaliteitsfunctionaris van de Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht vervult de rol van TIM-regisseur voor zowel de Huisartsenspoedpost als de praktijken van RegiozorgNU. De taken van de TIM-regisseur zijn:

  • Ingediende TIM’s van/over de zorgverlening van RegiozorgNU of m.b.t. de Spoedpost Noordwest-Utrecht doorzetten naar de direct betrokken zorgverlener voor analyse en terugkoppeling;
  • Eventuele trends en verbetermaatregelen op huisartsniveau monitoren en zo nodig acties uitzetten;
  • Periodiek contact met TIM-regisseurs van de andere deelnemende zorgorganisaties om de voortgang, rapportages, trends, geanonimiseerde casuïstiek te bespreken en algemene verbeteracties te verkennen.

Met vragen over TIM kan je terecht bij kwaliteit@spoedzorgnu.nl.