De VVT organisaties werken hard aan het mogelijk maken van langer thuis wonen. Dit merken we door een toename van mogelijkheden voor patiënten met een Wlz-indicatie om in de eigen woning te blijven wonen met een volledig pakket thuis, en de toename van geclusterde woonvorm. Patiënten met een Wlz indicatie die thuis of in een geclusterde woonvorm wonen, ontvangen medische zorg uit de Zorgverzekeringswet. Voor algemene medische zorg zijn zij aangewezen op de huisarts. Voor de huisartsen betekent dit een toename van patiënten met een complexere zorgvraag in de praktijk.

Het is belangrijk dat we goede afspraken maken, b.v. over de samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts, voor de zorg overdag en de opvang van vragen in de spoedzorg. Dit voorjaar starten we een verkenning met de VVT organisaties over de zorg rond patiënten met een Wlz indicatie die thuis of in een geclusterde woonvorm wonen. We trekken hierin samen op met SterkZ.org en Unicum.

Ook nu al worden huisartsen benaderd om de algemene medische zorg te leveren voor geclusterde woonvormen. We adviseren huisartsen om, tot we eigen regionale afspraken hebben gemaakt, gebruik te maken van de leidraad kleinschalige woonvormen van de LHV.