Monitoring

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) biedt huisartsen de mogelijkheid om te werken aan het toekomstbestendig maken van hun praktijk.

Met MTVP zetten we in op betere kwaliteit van zorg, hogere patiënttevredenheid, meer werkplezier, beheersen zorgkosten (minder verwijzingen en voorschriften) en betere samenwerking met het netwerk. Deze doelstellingen worden op een geaggregeerd niveau gemonitord, landelijk of regionaal. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er op praktijkniveau gemonitord en afgerekend zal worden. Op deze pagina lees je hoe landelijk en regionaal gemonitord wordt.

Landelijke monitoring

In opdracht van InEen werkt onderzoeksbureau Equalis  aan een nulmeting en landelijke KPI’s. Equalis verwacht na de zomer een concept document te kunnen delen. De uitkomsten van de eerste twee jaar dienen als spiegelinformatie om onderling te leren en kennisuitwisseling te stimuleren. Deze informatie heeft niet als doel om de individuele huisartsen af te rekenen op resultaten.

De zorgverzekeraar monitort op vier resultaatgebieden: aantal consulten, aantal ingeschreven patiënten per fte huisarts, wachttijden en zorgkosten. Meer informatie hierover vind je in de leidraad.

Monitoring door RegiozorgNU

Voor het landelijke thema Meer tijd voor de patiënt heeft NPA twee nieuwe vragenlijsten ontwikkeld en levert data aan voor de nulmeting.

Onderwerpen binnen het thema Meer tijd voor de patiënt (MTVP) zijn onder andere werkplezier en samenwerken binnen de regio. Om ervaringen over die onderwerpen uit te vragen, ontwikkelt NPA twee vragenlijsten. De vragenlijst ‘Quick Scan Werkplezier’ is de tweede helft van januari 2024 beschikbaar. Deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering vinden de vragenlijst dan in het nieuwe online portaal: MijnNPA.

Nulmeting

Naast het ontwikkelen van de vragenlijsten hebben Zorgverzekeraars Nederland, LHV en InEen aan NPA gevraagd om data aan te leveren ten behoeve van de landelijke monitor MTVP voor de nulmeting patiënttevredenheid. Het gaat om een aantal vragen uit de vragenlijst ‘Europep over de huisarts’. Deze vragenlijst is veelvuldig gebruikt door praktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering. De data betreffen de ingevulde vragenlijsten in de periode januari 2022 t/m december 2022.

Monitoringsmomenten

De MTVP-coach nodigt je uit voor tenminste vier monitoringsmomenten. Het intakegesprek wordt in overleg met de praktijkhouder gepland en kan zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. De monitoringsmomenten vinden digitaal plaats.

 • Moment 1 (na 3 tot 6 maanden)
  Hoe loopt het?
 • Moment 2 (na 9 tot 11 maanden)
  Tijdens dit gesprek sluit ook de wijkmanager aan. Samen stel je een praktijkplan op voor jaar twee.
 • Moment 3 (na 15 tot 18 maanden)
  Je bespreekt de voortgang van je praktijkplan met de MTVP- coach en wijkmanager.
 • Moment 4 (na 24 maanden)
  De eindafspraak. Samen met de MTVP-coach blik je terug en kijk je vooruit.

Oplossingsgericht monitoren

Monitoren bij MTVP gebeurt volgens een oplossingsgerichte aanpak (Bannink, 2015). Daarbij ligt de nadruk op het bouwen van oplossingen, in plaats van het oplossen van problemen. De praktijk – vertegenwoordigd door de contactpersoon – heeft de rol van expert.

We gaan uit van drie basisregels:

 • Als iets (beter) werkt, doe er meer van.
 • Wat niet stuk is, moet je niet maken.
 • Als iets niet werkt, doe iets anders.

Met deze aanpak zetten we in op toekomstbestendige huisartsenzorg. Al lerende ontwerpen we nieuwe manieren van werken en samenwerken.