Digitalisering en informatisering in de zorg staan hoog op de agenda, ook binnen onze regio. Om een weg te vinden tussen de verschillende systemen, standaarden en protocollen is centrale regie essentieel gebleken. Het ministerie van VWS heeft vijf beleidsinitiatieven voor een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel in de zorg opgesteld. Het beleid is bedoeld om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen om de problemen van de zorg -nu en in de toekomst- het hoofd te bieden. Zorgverleners binnen RegiozorgNU hebben hier in de tussentijd al wat van gemerkt.

Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), die op 1 juli in werking treedt, wordt een belangrijke eerste stap gezet. Wegiz maakt het mogelijk dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat afgesproken gegevenssets eenvoudig onderling kunnen worden uitgewisseld. Denk aan de basisgegevensset zorg, de acute zorg en medicatie. Zorgverleners krijgen daarmee te maken met een wettelijke verplichting om bepaalde zorggegevens digitaal te delen. Faexit is hiervan een voorbeeld.

Aanjagen gebruik PGO

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is met het programma OPEN geïntroduceerd. De PGO maakt mogelijk dat alle gegevens op één plaats beschikbaar zijn en met toestemming van de patiënt gedeeld kunnen worden met andere zorgverleners. Op dit moment zijn de gebruikersaantallen van PGO bij zowel burgers als zorgverleners nog laag. In de Wegiz wordt nu PGO-uitwisseling, bijvoorbeeld van prioritaire gegevenssets over medicatie, verplicht gesteld om het proces te versnellen. Verwacht wordt dat uitbreiding van de PGO’s met functionaliteit en data van andere zorgverleners, het gebruik zal verhogen, ook omdat de patiënt meer overzicht en daarmee regie heeft over de eigen gezondheidsdata. Deze toestemming wordt binnenkort geregeld via Mitz via het LSP (als opvolger van Volgjezorg.nl). Hier kunnen patiënten eenvoudiger aangeven wie inzage mag hebben hun gezondheidsgegevens.

Actieplan zorg-ICT-markt

Een ander beleidsinitiatief is het ‘Actieplan zorg-ICT-markt’. Door de jaren heen hebben uiteenlopende softwareleveranciers delen van de digitale infrastructuur naar eigen inzicht ingericht. Hierdoor wordt uitwisseling van gegevens bemoeilijkt en werd er in voorkomende gevallen zelfs additioneel voor gefactureerd. Minister Kuipers heeft het actieplan opgesteld om dit beter te reguleren. De overheid eist onder andere dat er een open API-strategie voor de verschillende systemen wordt gehanteerd. In het HIS-selectietraject van RegiozorgNU wordt hierop voorgesorteerd door bijvoorbeeld specifiek te vragen naar FHIR als uitwisselingsstandaard in het programma van eisen.

Deze veranderingen gaan niet van de ene op de andere dag. Uiteindelijk wordt het gemakkelijker en efficiënter om, vanzelfsprekend met duidelijke vooraf geregistreerde toestemming van de patiënt, direct dossiers in te kunnen zien en in één oogopslag overzicht te hebben over het actuele medicatiebeleid en lopende zorgafspraken.

Heb je vragen over dit bericht, dan kun je terecht bij Tina Meijer, informatiemanager RegiozorgNU.